Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu

Radomír Kuliš
Kaštanova 253
739 92 Návsí
IČ: 28569725
DIČ: CZ28569725

1) Úžitkový vzor

Získaná ochrana úžitkového vzoru, zapísaná pod číslom 36199 podľa § 38 odst. 1 zákona č. 207/2000 Sb,. v platnom znení zabezpečuje firme KULISH RADOMÍR s.r.o výlučné právo užívať úžitkový vzor, brániť tretím osobám ho užívať bez jeho súhlasu, poskytovať súhlas s užívaním úžitkového vzoru iným osobám (licencia) alebo na ne právo na úžitkový vzor previesť (napr. ho predať). Neodporúčame obaly akokoľvek kopírovať. Akékoľvek zneužitie či kopírovanie obalov bude posudzované ako trestný čin podľa platných zákonov.

Naše obaly sú chránené pre celú Európu. Priemyselné vzory EÚ sú registrované pod číslami 004371631-0001, 004371631-0002 a 004371631-0003.

2) O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia iba pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “názov firmy” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasíme so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “vasa firma”, v súlade se zákonom č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.”

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielanie noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: ”vasemail@mail.cz”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky sa dajú vykonať i bez registrácie.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorním kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupjúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred jej expedíciou a bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov, spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste informovaný automaticky elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku i v potvrdení objednávky je uvedená predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ sa tovar nenachádza na sklade, alebo na sklade dodávateľa, budeme Vás neodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. 

Storno objednávky

V prípade ak vykonáte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať  telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

4) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný spoločnosťou Geis:

Platba predom i na dobierku – zvyčajen je tovar dodáný na druhý deň odo dňa odoslania upozorňovacieho emailu o službe, že Vaša objednávka bola odoslaná.

POZOR! V prípade, že balík viditelne poškodený alebo je porušená ochranná páska, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravnej spoločnosti. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

5) Záruka

V balíku nájdete vždy daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehtoa je uvedená pri každom výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 6) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pred jej prevzatím, pokiaľ to nie je v rozpore s povahou veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

7) Právo Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, s dátumom nákupu a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dennej lehoty. V zvláštnych prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti lehota vrátenia predĺžená, nie však dlhšie než 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže si predávajúci uplatniť u spotrebiteľa právo na náhradu škody a započať tak svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto poníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúcí naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod.).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovnie služieb, pokiaľ bolo započaté ich plnenie s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako i tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu.
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, pokiaľ by kupujúci porušil ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

8) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bez zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Ako posatupovať pri vrátení tovaru:

 1. pripravte zásielku podľa nižšie uvedeného popisu. Akonáhle budete vedieť kedy a kde budeme môcť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás.
 2. tovar, ktorý budete zasielať späť na našu adresu zašlete podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako pripraviť zásielku

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a celej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri jej dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón tak, aby nemohlo prísť v priebehu prepravy k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar dobierkou, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené iba na bankový účet. (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude čiastka ponížená o prepravné náklady (neplatí v prípade reklamácie !).

9) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.

 • platba vopred – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi o platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet
 • dobierka – objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí uhradíte tento tovar v hotovosti
 • osobný odber – platí v hotovosti pri osobnom odbere
 • platobná karta

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás obdržali je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok. 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo na uplatnenie reklamácie musia byť odovzdané k posúdeniu ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

 1. V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa nižšie uvedeného popisu: Zašlite výrobok na adresu – “kontaktná adresa”. Preprava je hradená stranou predávajúceho.  Akonáhle budete vedieť kedy a kde budeme môcť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka  musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a celej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri jej dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier alebo kartón tak, aby nemohlo prísť v priebehu prepravy k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar dobierkou, odporúčame Vám tovar poistiť.
 2. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol
 3. Tovar musí býť na prepravu riadne zabalený, tak aby neprišlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
 4. Vadný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena.
 5. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúcí s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné.
 6. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody, ktoré vyplývajú z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd, spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Tovar je z hygienických dôvodov k reklamácii prijatý len riadne vyčistený.
 8. Pokiaľ poskytuje výrobca záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.
 9. V prípade zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady za reklamačné konanie a manipulačné poplatky.
 10. O vybavení reklamácie budete informovaný e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaný o expedícii balíka a o termíne doručenia.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili čítaním obchodných podmienok.

Vaša “RaE Přírodní kosmetika

Obchodné podmienky sú platné od 1.8.2013 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.